2003 (2)

Issued: 07 / 2003
Publisher: České národní egyptologické centrum, Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
Language: čeština / ISSN: 1214-3189
245 pages

Seznam autorů a obsah (pdf)

Slovo úvodem (Jana Mynářová) (pdf)

Úvodník J. Mynářové ke druhému svazku Pražských egyptologických studií (PES 2/2003).

Poznámky k Chufuově lodi (Tarek El Awady) (pdf)

T. el-Awady se ve svém článku zabývá fenoménem pohřbu lodí v okolí pyramidy panovníka Chufua. V její bezprostřední blízkosti bylo nalezeno pět jam určených pro pohřby lodí. Vedle dvou intaktních jam obsahujících lodě, jež byly objeveny na jižní straně Velké pyramidy, se u její východní strany nalézají jámy pro pohřby dalších tří lodí. Autor přináší přehled a zhodnocení názorů na tuto velice zajímavou tematiku.

Průzkum oázy El-Haiez, oáza Bahríja (Miroslav Bárta, Vladimír Brůna, Jiří Svoboda, Miroslav Verner) (pdf)

Prostřednictvím příspěvku M. Bárty, V. Brůny, J. Svobody a M. Vernera se mohou čtenáři naší ročenky seznámit s výsledky a průběhem první sezóny průzkumu v oblasti El-Haiez, která se nachází v jižní části oázy Bahríja v egyptské Západní poušti.

Satelitní snímek Abúsíru, Sakkáry a Dahšúru (Vladimír Brůna) (pdf)

Ve svém článku se V. Brůna věnuje úloze geoinformatiky při archeologickém výzkumu Abúsíru a konkrétně se zabývá dálkovým průzkumem Země (DPZ), aplikovanými metodami dálkového průzkumu, charakteristikou satelitního záznamu a vybranými technickými parametry.

Astronomický reliéf v šenhurském wabetu (Filip Coppens) (pdf)

V době panování římského císaře Augusta byl v Šenhuru, vesnici nacházející se přibližně v polovině cesty mezi Thébami a Koptem, vztyčen malý chrám zasvěcený bohyni Esetě. Nad všemi aktivitami, které probíhaly v komplexu wabetu a dvora tohoto chrámu, se vznášel strop zdobený astronomickým reliéfem. Více se můžete dozvědět v příspěvku F. Coppense.

Ibis na obzoru! (Jiří Janák) (pdf)

V posledních letech probíhá v egyptologických kruzích debata týkající se termínů odvozených od kořene ach a hieroglyfického znaku, jímž se zapisoval. Je to pochopitelné, neboť pojmy jako ach nebo achet stále unikají přesnému poznání i vystižení překladem. Navíc představují klíčové výrazy pro správné pochopení mnoha fenoménů staroegyptského náboženství, kultury i osobního života. Na mnohé otázky naleznete odpověď v článku J. Janáka.

Pyramidové komplexy královen na abúsírském pohřebišti (Jaromír Krejčí) (pdf)

Po úvodu, který tvoří komentovaný přehled pyramidových komplexů královen z doby Staré říše, na který navazuje obdobný přehled komplexů královen z Abúsíru, se může čtenář – prostřednictvím příspěvku J. Krejčího – seznámit s výsledky dvou výkopových sezón, jež proběhly v letech 2001-2002 a 2002-2003 v prostoru hrobového komplexu Lepsius č. 25.

Geofyzikální průzkum v jižním Abúsíru, 2002 (Roman Křivánek) (pdf)

Příspěvek R. Křivánka je určen všem zájemcům o geofyzikální průzkum, který proběhl v rámci české archeologické koncese v Abúsíru v roce 2002. Autor se zde věnuje nejen cílům a metodám takového průzkumu, ale přináší i konkrétní výsledky pro jednotlivé části české koncese.

Poselství minulosti (Renata Landgráfová) (pdf)

R. Landgráfová uvádí, že pokud se chceme přiblížit starým Egypťanům, pak dopisy představují jeden z našich nejdůležitějších pramenů. V dopisech – resp. jejich neformulaické části – nacházíme to, co je přimělo vzít svitek papyru či ostrakon a psát. Dopisy představují také jedny z mála textů, u kterých s jistotou víme, kým a komu byly určeny.

Pozoruhodné formy katastrofizmu v Poviedke o stroskotancovi (Dušan Magdolen) (pdf)

D. Magdolen se ve svém článku zabývá staroegyptským papyrem, který je uložen ve sbírkách petrohradské Ermitáže (pPetrohrad č. 1115) a který obsahuje dlouhý hieratický text – staroegyptskou povídku O trosečníkovi. D. Magdolen se soustředí především na interpretaci vybraných pasáží, jež obsahují popis jedné tragické události z minulosti.

Dopisy egyptských králů (Jana Mynářová) (pdf)

J. Mynářová ve svém příspěvku uvádí, že ve všech kulturách – a to nejen starověkých – tvoří korespondence jeden z hlavních pramenů našeho poznání života všech vrstev společnosti. Autorka se zde věnuje fenoménu korespondence egyptských králů z doby Nové říše, které však nebyly sepsány egyptsky, ale diplomatickým jazykem oné doby – tj. tzv. periferní akkadštinou.

Hádanky na zdech (Hana Navrátilová) (pdf)

Jak ve svém článku uvádí H. Navrátilová, poskytují nám graffita mnohá svědectví o životě a myšlení starověkých obyvatel Egypta. Jedná se o ryté či psané nápisy jak v hieroglyfickém, tak i v kurzívním hieratickém písmu a tato graffita můžeme nalézt na mnohých místech. Autorka se soustředí na graffita z oblasti Sakkáry, která byla napsána za vlády 19. dynastie.

Vývoj geodetické sítě na území české koncese v Abúsíru a jeho výškopisná mapa 1:2000 (Jaromír Procházka, Mojmír Švec) (pdf)

Tento článek J. Procházky a M. Švece vychází z dlouhodobé spolupráce mezi Stavební fakultou ČVUT a Filozofickou fakultou UK. Autoři se především soustředí na popis a vývoj geodetické sítě v Abúsíru od roku 1985 do současnosti a navazují také popisem archeologické výškopisné mapy české koncese.

Knihovny v Egyptě (Jiřina Růžová) (pdf)

J. Růžová se ve svém příspěvku o knihovnách v Egyptě snaží zodpovědět otázku, jak to vypadá s knihovnami organizovanými egyptským státem. Egyptologové již tradičně využívají v Egyptě knihovny dobře fungujících a bohatě vybavených zahraničních ústavů, ale samotné egyptské knihovny zůstavají obvykle stranou jejich zájmu.

Jm3ht-hr(t)-rsnt (Kvûta Smoláriková) (pdf)

K. Smoláriková ve svém textu představuje ve zhuštěné podobě část připravované anglické monografie, která bude pojednávat o archeologických skutečnostech, které se vážou k jedinečné nálezové situaci v šachtovém komplexu “Správce paláců” Iufaa.

Abúsír jih: Keramické soubory ze šachet JJ-L a LL-5 Karova hrobového komplexu (Martin Tomášek) (pdf)

Příspěvek M. Tomáška hovoří o souboru keramiky, které byly objeveny v průběhu archeologického výzkumu oblasti jižního Abúsíru při podzimní části sezóny roku 2002 v hrobovém komplexu vezíra Kara a jeho synů. V rámci terénních prací byly získány a dokumentovány dva rozsáhlejší keramické soubory získané z výplní dvojice šachet.

Reliéfová výzdoba průčelí Intiho hrobky v jižním Abúsíru (Břetislav Vachala) (pdf)

Tento příspěvek B. Vachaly je určen všem čtenářům, které zajímá postup prací při výzkumu Intiho mastaby v jižním Abúsíru. Autor se soustředí především na rekonstrukční práce, mezi které patřilo i doplnění třiceti fragmentů reliéfů, u nichž se podařilo zjistit jejich původní umístění.

Abúsírské papyrové archivy (Miroslav Verner) (pdf)

Jak ve svém článku uvádí M. Verner, “jedním z důvodů, proč Abúsír zaujímá mezi slavnými pyramidovými pohřebišti na memfidské nekropoli zvláštní postavení, jsou papyry, které se zde podařilo v několika etapách objevit a které se vzathují k organizaci a funkci velkých pyramidových komplexů na tomto pohřebišti.” Více se dozvíte v tomto článku.

Několik poznámek k beraním božstvům ve 3. tisíciletí př. n. l. (Petra Vlčková) (pdf)

Tento přísvěvek P. Vlčkové si klade za cíl popsat základní charakteristiky jedné skupiny božstev staroegyptského panteonu – bohů s beranem jako emblematickým zvířetem – a nastínit jejich funkci během 3. tisíciletí př. n. l.

Odraz úřednické praxe v úlohách Rhindova matematického papyru (Hana Vymazalová) (pdf)

Rhindův matematický papyrus vypovídá mnohé nejen o znalostech staroegyptských písařů a o tehdejší výuce základů matematiky, ale rovněž naznačuje spojení mezi matematikou a běžnou praxí písařů-úředníků, kteří mohou být považováni za stavební prvky hospodářsko-správního systému egyptského státu. Více se dozvíte z příspěvku H. Vymazalové.

Abúsír – jaro 2003 (Ladislav Bareš) (pdf)

Jarní část expedice se zaměřila především na činnost v oblasti šachtových hrobek z pozdní doby v jihozápadní části české archeologické koncese v Abúsíru. Zprávu o její činnosti přináší L. Bareš.

České národní egyptologické centrum – projekt jižní Abúsír 2002 (Miroslav Bárta) (pdf)

M. Bárta přináší čtenářům přehled o činnosti českých egyptologů v jižním Abúsíru v průběhu sezóny roku 2002 a detailně se věnuje především zkoumání komplexu rodiny vezíra Kara a jejího okolí, sondážním pracím na východ od Hetepiho hrobky a interpretaci lokality.

Egyptologické jaro (Jana Mynářová) (pdf)

Prostřednictví příspěvku J. Mynářové se můžete dozvědět více o přednáškovém cyklu “Šedé eminence staroegyptských dějin”, který se ve spolupráci Českého národního egyptologického centra a Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur uskutečnil na jaře roku 2003.

Egyptologie pro mládež? ČNEC na výstavě ESI 2003 (Jiří Janák, Hana Benešovská, Hana Vymazalová) (pdf)

Článek J. Janáka, H. Benešovské a H. Vymazalové je určen všem, kteří se chtějí dozvědět více o působení Českého národního egyptologického centra na mezinárodní vědecké výstavě pro mládež ESI 2003, která proběhla v červencových dnech roku 2003 v Moskvě.

Výstava “Osudy staré 4500 let” v Egyptském muzeu v Káhiře, podzim 2003 (Petra Vlčková) (pdf)

P. Vlčková přináší čtenářům zprávy o výstavě nazvané “Osudy staré 4500 let”, která proběhla na podzim roku 2003 v Egyptském muzeu v Káhiře. Tato výstava byla zaměřena na prezentaci výsledků práce českých egyptologů v Abúsíru za posledních dvanáct let.

Bibliografie členů ČNEC (2002-2003) (pdf)

Bibliografie členů Českého národního egyptologického centra FF UK za akademický rok 2002-2003.

Seznam zkratek (pdf)

Seznam zkratek, se kterými se můžete setkat ve druhém svazku Pražských egyptologických studií.

Tiráž (pdf)

Tiráž ke druhému ročníku Pražských egyptologických studií.

Úvod > Vydání > 2003 (2)